WWWOFFLE - World Wide Web Offline Explorer - v$version

WWWOFFLE: Interaktywna zmiana konfiguracji

Sekcja: $section

Pozycja: $item?{$item}{brak nazwy}

$action?=insert{ Żądaną zmianą było wstawienie wpisu:

%html[newentry] }{} $action?=before{ Żądaną zmianą było wstawienie wpisu:

%html[newentry]

przed wpisem

%html[oldentry] }{} $action?=after{ Żądaną zmianą było wstawienie wpisu:

%html[newentry]

za wpisem

%html[oldentry] }{} $action?=replace{ Żądaną zmianą była zamiana wpisu:

%html[oldentry]

na:

%html[newentry] }{} $action?=delete{ Żądaną zmianą było usunięcie wpisu:

%html[oldentry] }{}

$errmsg?{ Ta zmiana nie powiodła się i został wygenerowany następujący komunikat błędu:

%html[errmsg] }{ Ta zmiana powiodła się.

Musisz powiedzieć wwwoffled, aby ponownie przeczytał plik konfiguracykny w celu uwzględnienia tej zmiany.
}