WWWOFFLE - World Wide Web Offline Explorer - v$version

WWWOFFLE: Nie można od¶wieżyć metod± POST/PUT

Twoja pro¶ba od¶wieżenia URL'a

$decurl

nie powiodła się z powodu braku możliwo¶ci od¶wieżenia stron, które wynikaj± z użycia metody POST lub PUT.

Pomoc

Informacja, która jest wymagana, aby od¶wieżyć t± stronę nie jest już dostępna. Przegl±darka przesłała informację do serwera jako odpowiedĽ na formularz lub jako zawarto¶ć strony web, która została załadowana. Informacje, które zostały przesłane nie s± przechowywane przez WWWOFFLE. Jedynym sposobem na od¶wieżenie tej strony jest ponowne odnalezienie i wypełnienie formularza lub załadowanie strony.